Algemene voorwaarden

 

  1. Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten die wij (impact advocaten, haar vennoten en medewerkers) en alle personen die met ons samenwerken of waarvoor impact advocaten aansprakelijk is, leveren.
  2. De beroepsaansprakelijkheid van onze vennoten en medewerkers is beperkt tot het bedrag van de door ons onderschreven professionele verzekeringspolis en binnen de grenzen van de dekking. Het verzekerde bedrag bedraagt momenteel 2,5 miljoen euro. Op uw uitdrukkelijk verzoek kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits het betalen van een bijkomende premie.
  3. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn wij niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, op wie impact advocaten een beroep doet.
  4. Onze afgesproken tarieven zijn incl. algemene kantoorkosten, excl. toepasselijk btw-tarief en specifiek dossiergebonden kosten.
  5. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de veertien (14) dagen na ontvangst. Indien u niet akkoord kan gaan met het bedrag van de ereloonstaat, dient u deze binnen de veertien (14) dagen schriftelijk te protesteren. Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd, berekend aan de wettelijke rentevoet (desgevallend conform de Wet Betalingsachterstand). Bij laattijdige betaling is tevens een vergoeding voor invorderingskosten verschuldigd, gelijk aan 10% van de hoofdsom.
  6. Net zoals wij, kan u op elk ogenblik onze samenwerking beëindigen mits schriftelijke kennisgeving. Wij kunnen onze prestaties evenwel enkel stopzetten mits u de mogelijkheid heeft om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat. In dat geval maken wij u onze eindstaat van kosten en ereloon over, rekening houdend met de prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst, zonder recht op een schadevergoeding. Op eerste verzoek bezorgen wij u de stukken van het dossier.
  7. Onze advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Leuven en/of Brussel en zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde. Deze kunnen geraadpleegd worden op www.advocaat.be; www.avocat.be. Wij zijn tevens onderworpen aan de reglementen van onze balies die geraadpleegd kunnen worden op www.baliebrussel.be en www.balieleuven.be.
  8. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing. Zowel u als wij dienen ernaar te streven onze eventuele geschillen in der minne te regelen. Zo dienen we beiden, alvorens een gerechtelijke procedure aan te vatten, de zaak bij voorkeur op te roepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd, onverminderd ons recht om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van uw rechtsgebied.

 

Informatie over onze verplichtingen in het kader van de antiwitwaswetgeving

 

Afhankelijk van de aard van de diensten die impact advocaten aan u dient te verstrekken, is het mogelijk dat wij verplicht zijn de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. In dergelijk geval, is impact advocaten voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van u als cliënt en uw uiteindelijke begunstigden.

 

In dat kader is impact advocaten verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van u als cliënt en doel en aard van de verrichting te bewaren gedurende 10 jaar in een gesloten databank. Impact advocaten kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken.

 

De cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen worden in rekening gebracht.

 

Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van rechtspersoon of andere juridische constructie om hun advocaat mede te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. Indien één van uw bestuurders een zogenaamd politiek prominente persoon in de zin van de toepasselijke wetgeving is (bijv. een persoon die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed) of een rechtstreeks familielid of een zakenpartner van een dergelijke politiek prominente persoon is, is de cliënt eveneens verplicht dit mede te delen.

 

De cliënt verbindt zich ertoe om impact advocaten te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt verbindt zich ertoe de door impact advocaten gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Indien de cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal impact advocaten de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien impact advocaten reeds voorlopig heeft opgetreden, zullen wij onze verdere tussenkomst moeten beëindigen.

 

Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving impact advocaten in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van haar balie. De wet verbiedt ons om bij een dergelijke kennisgeving de cliënt daarvan op de hoogte te brengen. Impact advocaten is niet aansprakelijk jegens de cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.