Algemene voorwaarden

 

  1. Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten die wij (impact advocaten, haar vennoten en medewerkers) en alle personen die met ons samenwerken of waarvoor impact advocaten aansprakelijk is, leveren.
  2. De beroepsaansprakelijkheid van onze vennoten en medewerkers is beperkt tot het bedrag van de door ons onderschreven professionele verzekeringspolis en binnen de grenzen van de dekking. Het verzekerde bedrag bedraagt momenteel 2,5 miljoen euro. Op uw uitdrukkelijk verzoek kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits het betalen van een bijkomende premie.
  3. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn wij niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, op wie impact advocaten een beroep doet.
  4. Onze afgesproken tarieven zijn incl. algemene kantoorkosten, excl. toepasselijk btw-tarief en specifiek dossiergebonden kosten.
  5. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de acht dagen na ontvangst. Indien u niet akkoord kan gaan met het bedrag van de ereloonstaat, dient u deze binnen de acht dagen schriftelijk te protesteren. Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd, berekend aan de wettelijke rentevoet (desgevallend conform de Wet Betalingsachterstand). Bij laattijdige betaling is tevens een vergoeding voor invorderingskosten verschuldigd, gelijk aan 10% van de hoofdsom.
  6. Net zoals wij, kan u op elk ogenblik onze samenwerking beëindigen mits schriftelijke kennisgeving. Wij kunnen onze prestaties evenwel enkel stopzetten mits u de mogelijkheid heeft om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat. In dat geval maken wij u onze eindstaat van kosten en ereloon over, rekening houdend met de prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst, zonder recht op een schadevergoeding. Op eerste verzoek bezorgen wij u de stukken van het dossier.
  7. Onze advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Leuven en/of Brussel en zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde. Deze kunnen geraadpleegd worden op www.advocaat.be; www.avocat.be. Wij zijn tevens onderworpen aan de reglementen van onze balies die geraadpleegd kunnen worden op www.baliebrussel.be en www.balieleuven.be.
  8. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing. Zowel u als wij dienen ernaar te streven onze eventuele geschillen in der minne te regelen. Zo dienen we beiden, alvorens een gerechtelijke procedure aan te vatten, de zaak bij voorkeur op te roepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd, onverminderd ons recht om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van uw rechtsgebied.