PUBLICATIONS 1994 – 2020 – MARLEEN DENEF

 

1. Books (editor & author)

 

 • DENEF, M. (ED.), Vzw, stichting, ivzw en coöperatie, Brugge, Die Keure, 2019, 224 p.;
 • DENEF, M. (ED.), MATTELAER, C. (ED.), Asbl, fondation, aisbl et coopérative. Le nouveau Code des sociétés et des associations et modèles de statuts adaptés, Brugge, Die Keure, 2019, 540 p. ;
 • DENEF, M., (ED.), De vzw, Brugge, Die Keure, 2015, 720 p.;
 • DENEF, M., Economische activiteiten van VZW en stichting. Juridische doorlichting van hun relatie met concurrenten, schuldeisers en begunstigde doelgroep, Kalmthout, Biblo, 2004, 667 p.;

 

2. Books (author contribution)

 

 • DENEF, M., MAES, E., [Vormen van verzelfstandiging en samenwerking] Modellen, in: X., OCMW-verzelfstandiging, 243-256 (14 p.), Wolters Kluwer Belgium, Mechelen, 2015, 413 p.;
 • DENEF, M., Omzetting van een VZW in een VSO, in: X., Vennootschapsrechtelijke Clausules voor het Notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, 747-766, Larcier, Gent, 2011, 1064 p.;
 • BALLON, E., DENEF, M., [Nieuwe wet op het gerechtelijk akkoord] Het herstelplan of het betalingsplan in X., De nieuwe Wet op het Gerechtelijk Akkoord, 181-205, Samsom, Diegem, 1997, 359 p.;
 • X, De V.Z.W. gezien vanuit de praktijk, Brugge, Die Keure, 1995;

 

3. Articles

 

 

4. Contributions in journals

 

 • DENEF, M., François, A., Editoriaal : Van social profit naar social impact : een nakende paradigmashift ?, TRV 20/7 p. 801-802, 15 november 2020;
 • DENEF, M., VAN BAELEN, B., Sociaal ondernemerschap in vergelijkend perspectief : juridische variaties van een ontluikende paradigmashift ?, TRV-RPS nr. 2020/7, 15 november 2020, p. 942-956;
 • Interview “Besturen in de social profit: besturen brengt nu eenmaal risico’s met zich mee”, VersoDirect nr 2/ april – mei 2018 / jaargang 20, april 2018;
 • Interview: “goed bestuur in de maatwerkbedrijven”, 31 december 2017 (juriste aan het woord, p. 13-15);
 • DENEF, M., THEUNIS, J., VERSCHAEVE, S., Kroniek Verenigingen en stichtingen 2013-2014, TRVRPS 2016, afl. 5, 559-588 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (9 september 2016);
 • DENEF, M., THIERY, Y., Bestuursaansprakelijkheid in VZW: waar zitten rem en rek?, TRV 2015, afl. 7, 676-685 en http://www.trv.be/ (4 december 2015);
 • DENEF, M., THEUNIS, J., VERSCHAEVE, S., Kroniek verenigingen en stichtingen 2011-2012, TRV 2014, afl. 4, 359-386 en http://www.trv.be/ (15 juli 2014);
 • DENEF, M., VERSCHAEVE, S., Kroniek verenigingen en stichtingen 2009-2010, TRV 2012, afl. 3, 186-214 en http://www.trv.be/ (5 juni 2012);
 • DENEF, M., Vermarkting en commercialisering in de social-profitsectoren: impact op de organisatievormen? in X., Vermarkting van de zorg: meer dan commercialisering alleen?, 303-341, Die Keure, Brugge, 2011, 341 p.;
 • DEVROE, W., GEERS, C., CAPRASSE, O., GEENS, K., DENEF, M., Het ondernemingsbegrip als nieuw concept (met inbegrip van overheidsonderneming), in: X., Handels- en economisch recht. Deel 1 Ondernemingsrecht Volume A + B. Ter gelegenheid van het emeritaat van Professor dr. Gabriël Luc Ballon, 241-327, Kluwer, Mechelen, 2011, 2052 p.;
 • DENEF, M., BLONDEEL, A., Verenigingen en stichtingen 2007-2008, TRV 2010, afl. 3, 221-254 en http://www.trv.be (9 juni 2010);
 • DENEF, M., DESCHRIJVER, D., Juridische vormgeving en fiscaliteit van VZW en stichting nà de Wet van 2 mei 2002, AFT 2003, afl. 5, 247-269 en http://www.monkey.be (1 september 2008);
 • DENEF, M., VANDEN ABEELE, G., Verenigingen en stichtingen 2005-2006, TRV 2008, afl. 1, 32-58;
 • DENEF, M., STRAETMANS, G., Naar duidelijke(r) criteria voor de afbakening van het verkopersbegrip in de W.H.P.C.?, RW 1999-00, 137-145 en http://www.rw.be (12 juli 2006);
 • DENEF, M., DE GENDT, T., Kroniek verenigingen en stichtingen 2003-2004, TRV 2005, afl. 7, 439-468;
 • DENEF, M., De stichting als ‘voorzorgsmaatregel’ voor de VZW met commerciële activiteiten?, TRV 2005, afl. 4, 189-195;
 • DENEF, M., De nieuwe VZW-wetgeving 2002-2004: Recapitulatie en eerste toepassingsproblemen, in: X., Vennootschaps- en Financieel Recht, reeks Themis, nr. 29, Die Keure, Brugge, 2005, 100 p, p. 5-26;
 • DENEF, M., De wetten tot wijziging van de VZW-Wet: van open doelkansen, gemiste penalty’s en veel rode kaarten, TRV 2004, afl. 5, 395-404;
 • DENEF, M., Inwerkingtreding, overgangsrecht en modelclausules, TRV 2004, afl. 5, 512-529.;
 • DENEF, M., Beschouwingen bij het normencomplex dat de economische activiteiten van VZW en stichting reguleert, getoetst aan de belangen van enkele bijzondere stakeholders (concurrenten, schuldeisers en begunstigde doelgroep), TPR 2004, afl. 1, 145-176;
 • DENEF, M., Le rôle économique des ASBL: le regard de Michel Coipel face à la méthodologie du ‘Grundtypus’, in: , Liber Amicorum Michel Coipel, 561-585, Editions Kluwer, Brussel, 2004, 841 p.;
 • GEENS, K., DENEF, M., TAS, R., Recente ontwikkelingen van vennootschaps- en verenigingsrecht. De wet van 2 mei 2002 inzake vzw’s en stichtingen en de wet van 2 augustus 2002 inzake corporate governance, in: , Recht in beweging [2004] , 449-477, Maklu, Antwerpen, 2004, 532 p.;
 • DENEF, M., Verenigingen en stichtingen ‘nieuwe stijl’, NJW 2003, afl. 44, 1026-1036.
 • DENEF, M., HELLEMANS, F., Verenigingen 2002, TRV 2003, afl. 6, 526-540;
 • DENEF, M., De faillietverklaring van handelsvennootschappen, VZW’s en stichtingen nà het cassatiearrest van 4 oktober 2001, TRV 2002, afl. 2, 79-91;
 • DENEF, M., Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, Bank Fin.R. 2002, afl. 4, 241-248 (1 augustus 2002);
 • DENEF, M., HELLEMANS, F., Verenigingen 2001, TRV 2002, afl. 5, 349-372;
 • DENEF, M., Recente ontwikkelingen van Verenigingsrecht. De VZW naar komend/nieuw recht?, in: X., Recht in beweging [2002], 141-152, KU Leuven, Leuven, 2002, 341 p.;
 • DENEF, M., [Conflicten in vennootschappen geïllustreerd] het voorlopig bewind, in: X., Vennootschaps- en financieel recht, 49-58, Die Keure, Brugge, 2002, 104 p.;
 • DENEF, M., [De burgerlijke partijstelling in een strafproces van een vereniging met rechtspersoonlijkheid, inzonderheid de V.Z.W. en de beroepsvereniging], TRV 2001, 119-121;
 • DENEF, M., De voorlopige bewindvoerder als voorloper van de commissaris inzake opschorting, TRV 2001, 42-43;
 • DENEF, M., De niet-tegenwerpelijkheid van de rechtspersoonlijkheid van een V.Z.W, T.Not. 2000, 485-489;
 • DENEF, M., Het optreden in rechte van een VZW: een stand van zaken, in: X., De VZW naar huidig en komend recht, 25-74, Larcier, Gent, 2000, 323 p.;
 • DENEF, M., De V.Z.W. in wetsontwerp nr. 1854/9: repareren, kopiëren en innoveren?, in , Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, 145-167, Biblo, Kalmthout, 2000, 581 p.;
 • DENEF, M., HELLEMANS, F., Kroniek Verenigingen 1999, TRV 2000, 203-226;
 • GEENS, K., DENEF, M., TAS, R., HELLEMANS, F., VANANROYE, J., Overzicht van rechtspraak vennootschappen 1992-1998, TPR 2000, afl. 1, 99-538;
 • DENEF, M., De niet-tegenwerpelijkheid van de rechtspersoonlijkheid getoetst aan de beginselen inzake (contractuele) vertegenwoordiging van een V.Z.W, TRV 1999, 518-524;
 • DENEF, M., [Belgische V.Z.W.-Wet en Wet Internationale Verenigingen strijdig met art. 12 E.G.-Verdrag], TRV 1999, 324-326;
 • DENEF, M., De kwalificatie als handelsvennootschap, TRV 1999, 114-117;
 • DENEF, M., De V.Z.W.: aan winstoogmerk en koopman voorbij, naar een economisch ondernemingsrecht?, in: X., Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht. Zoeken naar oplossingen voor de 21e eeuw, 437-461, Biblo, Kalmthout, 1999, 780 p DENEF, M., De procesrechtelijke vertegenwoordiging van een V.Z.W. voor de Raad van State, TRV 1998, 301-312;
 • DENEF, M., HAMERS, J., Beginselen van verenigingsrechtelijke systematiek: binationaal bekeken. Afbakening tussen vennootschap, vereniging en stichting, in: X, Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief. Vergelijkende beschouwingen naar Belgisch en Nederlands recht , 79-124, Intersentia, Antwerpen, 1998, 367 p.;
 • DENEF, M., STRAETMANS, G., De WHPC en de V.Z.W.-Wet: Rechtseenheid of rechtsdifferentiatie?, R. Cass. 1997, 288-295;
 • DENEF, M., Over V.Z.W.’s, volkstoerisme en handelsactiviteiten met of zonder winstoogmerk, TRV 1997, 219-225;
 • DENEF, M., De vennootschap met een sociaal oogmerk: algemeen juridisch kader en fiscaal statuut, AFT 1996, 153-169;
 • DENEF, M., De vennootschap met een sociaal oogmerk, In: X., Rechtscompendium V.Z.W. en V.S.O, 70 p., Kluwer, Diegem, losbl., 6 dl., z.p.- 1996;