Privacybeleid

 

 1. Algemeen

 

1.1. Dit is het privacybeleid van Impact Advocaten CV, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5B en met registratienummer 0722.952.183 bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (“Impact“).

1.2. Impact is een Belgisch advocatenkantoor dat juridische diensten aanbiedt aan ondernemingen en ondernemers die een positieve sociale impact nastreven. Met dit privacybeleid informeert Impact u over de verwerking van uw persoonsgegevens.

1.3. Impact kan dit privacybeleid op elk moment wijzigen. Gelieve het daarom regelmatig te raadplegen.

 

 1. Juridisch

 

2.1. Impact is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens: (i) met betrekking tot u en/of (ii) met betrekking tot andere door of namens u verstrekte gegevens (“Persoonsgegevens“).

2.2. Dit privacybeleid is onder meer onderworpen aan de volgende privacywetgeving:

(i) de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals van tijd tot tijd gewijzigd, gewijzigd en/of aangevuld) (de “Privacywet“);

(ii) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (“AVG“);

(iii) alle andere toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens;

(samen of afzonderlijk, de “Privacywetgeving“).

2.3. Impact heeft de volgende wettelijke gronden voor de verwerking van Persoonsgegevens:

(i) het contract dat u met Impact hebt afgesloten;

(ii) de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming, van u of via u namens de andere betrokkene, om Persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming kan op alle mogelijke manieren worden gegeven, zoals, maar niet beperkt tot, post, e-mail, een online of offline toestemmingsformulier, een lidmaatschapsformulier of mondeling;

(iii) een wettelijke verplichting; en/of

iv) een rechtmatig belang van Impact.

 

 1. Doel

 

Impact verwerkt Persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacywetgeving en dit privacybeleid, om:

(i) haar activiteiten uit te voeren, zoals beschreven in artikel 1.2 (met inbegrip van de uitvoering van aangegane overeenkomsten);

(ii) direct marketing te verzorgen met betrekking tot haar activiteiten zoals updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, marketingmateriaal, uitnodigingen voor evenementen zoals conferenties, tentoonstellingen, lanceringen, seminars en workshops en andere informatie die voor u van nut kan zijn;

(iii) contact op te nemen in het kader van een selectie- en rekruteringsproces;

(iv) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

(samen of afzonderlijk het “Doel“).

 

 1. Persoonsgegevens

 

4.1. Impact kan alle Persoonsgegevens opvragen, verzamelen en verwerken die noodzakelijk zijn voor het Doel, zoals: (eerste, middelste, laatste) naam, correspondentie- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, functie, bedrijfsnaam, voorkeurstaal, specifieke rechtsgebieden die voor u van belang kunnen zijn, cv en alle andere informatie die u ons actief heeft verstrekt, evenals – louter voor de verwerking in het kader van een opdracht tot bijstand in uw dossier – alle gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze opdracht. Deze laatste gegevens kunnen, als dit nodig is voor de verwerking van uw opdracht, gevoelige gegevens, zoals gegevens met betrekking tot uw ras, seksuele geaardheid, vakbondsafhankelijkheid of religieuze, filosofische of andere overtuigingen uitmaken.

4.2. U garandeert dat de Persoonsgegevens die u aan Impact heeft verstrekt, volledig en correct zijn en dat u het recht hebt om deze over te dragen. Tevens vrijwaart u Impact voor alle schade die uit de schending van deze garantie zou voortvloeien.

 

 1. Overdracht van Persoonsgegevens aan derden

 

5.1. Impact kan een beroep doen op onderaannemers om bepaalde verwerkingsactiviteiten uit te voeren (bv. mailingcampagnes, het hosten van de Impact-website, andere ICT-doeleinden, enz.) Impact sluit verwerkingsovereenkomsten met die derden die toegang kunnen hebben tot de Persoonsgegevens. De contactgegevens voor deze onderaannemers kunnen worden meegedeeld op eerste verzoek.

5.2. Impact garandeert dat zij geen Persoonsgegevens doorgeeft aan andere derden, tenzij:

i) er een wettelijke verplichting bestaat om Persoonsgegevens door te geven;

(ii) Impact een rechtmatig belang heeft om dit te doen.

 

 1. Uw rechten als betrokkene

 

6.1. De Privacywetgeving geeft u een aantal rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Iedereen heeft het recht, gratis:

(i) toegang te hebben tot en een kopie te ontvangen van zijn/haar Persoonsgegevens;

(ii) om zijn/haar Persoonsgegevens te laten corrigeren in geval van fouten;

(iii) zijn of haar Persoonsgegevens te laten wissen indien:

 1.  de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn om het Doel te bereiken;
 2. hij/zij zijn/haar toestemming intrekt en er geen andere wettelijke grond is voor de verwerking van de Persoonsgegevens;
 3. hij/zij bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens;
 4. zijn of haar Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 5. er een wettelijke verplichting bestaat om zijn/haar Persoonsgegevens te wissen;

(iv) de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens te laten beperken;

(v) om te verzoeken dat zijn/haar Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde partij;

(vi) bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens, in het bijzonder tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden;

(vii) om zijn of haar toestemming in te trekken op grond waarvan Impact Persoonsgegevens mag verwerken;

viii) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit/Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) indien hij/zij van mening is dat de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens in strijd is met de Privacywetgeving. Deze kan worden bereikt via: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,  contact(at)apd-gba.be.

6.2. Indien men één van de bovenstaande rechten wil uitoefenen, kan hij/zij een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag met identiteitsbewijs sturen naar Impact CV, Philippsite 5B, 3001 Leuven, België of per e-mail naar onze interne verantwoordelijke Tine Van Lysebeth, info@impactadvocaten.be.  Gelieve er nota van te nemen dat de Privacywetgeving voorwaarden kan opleggen aan de uitoefening van één van de bovenstaande rechten.

 

 1. Opslag en beveiliging

 

Impact bewaart uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om het Doel te bereiken. Uw Persoonsgegevens worden opgeslagen door Impact, of, indien van toepassing, door haar verwerker van Persoonsgegevens.

Impact verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen te nemen (of te laten nemen) om uw Persoonsgegevens te beschermen door middel van technische veiligheidsmaatregelen en een passend veiligheidsbeleid tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verwerking.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

U erkent en aanvaardt dat de overdracht en opslag van uw Persoonsgegevens nooit zonder risico is en dat Impact bijgevolg niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die u zou kunnen lijden als gevolg van het onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens door derden, andere dan de verwerkers van Impact.

Impact kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit de verwerking van Persoonsgegevens door een fout of nalatigheid van Impact. Impact kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld: (i) in omstandigheden van overmacht, (ii) voor enige indirecte of gevolgschade, en/of (iii) voor schade die het gevolg is van fouten, fouten of nalatigheid van u of derden, andere dan de verwerkers van Impact. Het totale bedrag van de aansprakelijkheid van Impact voor inbreuken op dit privacybeleid en/of de Privacywetgeving kan niet hoger zijn dan 2.500 euro (tweeduizend vijfhonderd euro).

 

 1. Scheidbaarheid

 

9.1. Indien een bepaling in dit privacybeleid als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal deze bepaling worden gewijzigd voor zover dat nodig is om ze rechtmatig of afdwingbaar te maken, waarbij de oorspronkelijke betekenis van die bepaling zoveel mogelijk behouden blijft.

9.2. Indien mogelijk worden de bepalingen van dit privacybeleid zodanig geïnterpreteerd dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder het toepasselijke recht. Indien echter een of meer bepalingen van dit privacybeleid geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, blijft de rest van die bepaling en van dit privacybeleid volledig van kracht alsof een dergelijke ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling nooit in dit beleid was opgenomen.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

10.1. U stemt ermee in dat alle geschillen tussen u en Impact met betrekking tot Persoonsgegevens en privacykwesties, uitsluitend onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving, met uitsluiting van de collisieregels.

10.2. Elk geschil met betrekking tot Persoonsgegevens en privacykwesties dient te worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven, België, met uitsluiting van elke andere rechtbank.